Вернуться назад

NonStopMedia-2018. Основна тема фестивалю

Настя Хлестова (Харків), Антон Ткаченко (Харків) про участь молодих художників у проекті.

У Харкові цієї осені відбудеться дев’ятий NonStopMedia. У цьому році основною його темою стане культурний нетворкінг. Про те, чим цінна участь для молодих художників, як розвивався проект і що зміниться в концепції фестивалю у 2018 році, ми поговорили з новими кураторами NonStopMedia Настею Хлестовою та Антоном Ткаченком.

Довідка:

Настя Хлестова – кураторка, мистецтвознавець, співзасновниця групи «VIDSOTOK», координаторка Харківської Муніципальної галереї.

Антон Ткаченко – художник, куратор, співзасновник групи «VIDSOTOK», фіналіст NonStopMedia-2014.

— Розкажіть про історію фестивалю NonStopMedia.

Н.: Перший фестиваль NonStopMedia пройшов у 2003 році, і він був необхідний місту, необхідний Україні, тому що іншого такого конкурсу для молодих художників не було. Це було ще до появи премії Пінчука або МУХ. Молоді художники існували, а способу показати свої роботи у них не було. Крім того, фестиваль був необхідний для того, щоб молоді художники зі всієї країни могли показати свої роботи. Другий NonStopMedia відбувся в 2004 році, і було прийнято рішення зробити з нього бієнале. Саме тому зараз, в 2018 році, проходить дев’ятий фестиваль NonStopMedia.

 

— Розкажіть про останній фестиваль NonStopMedia, який проходив у 2016 році.

Н.: Формат фестивалю змінювався протягом всієї його історії. До цього у нас був один великий виставковий майданчик, до чого ми й повернемося в цьому році. При підготовці минулого фестивалю ми задумалися про те, що може стати мотивацією для наших лауреатів і прийшли до висновку, що для молодих художників це, перш за все, можливості в арт-середовищі. Тому ми заздалегідь домовилися з нашими друзями і колегами з інших міст України, що вони проведуть у себе виставку одного з наших фіналістів

— Розкажіть про роль куратора фестивалю NonStopMedia.

Н.: Дуже довго NonStopMedia займалася Марина Конєва. У цьому році ми з Антоном Ткаченком вперше займемося куруванням цього проекту. Куратори потрібні для актуалізації ідеї і для загального керівництва фестивалем. Ми займаємося зв’язками з іншими майданчиками, паралельною програмою, будемо займатися створенням експозиції. Крім того, ми працюємо над загальною спрямованістю фестивалю.

— Антон, коли ти вперше взяв участь у фестивалі та в якій ролі?

А.: У 2014 році фестиваль проходив у формі воркшопів. Я представляв свій проект, з яким я пройшов на фестиваль, – великий срібний ящик, який відкривався з усіх сторін, і проект, який ми зробили під керівництвом тренерів – він називався «Я хотів зробити роботу про війну, але грошей на її створення немає».

Н.: Варто відзначити, що це був 2014 рік, і темою фестивалю була провина, бо тоді в Україні почалася війна, і проводити фестиваль чи ні – було досить спірним питанням. Довгий час у Муніципальній галереї велася дискусія. Спочатку дати проведення планувалися на квітень, але у квітні, коли військові дії були тільки в самому розпалі, етика не дозволяла це зробити. Але команда фестивалю та галереї зрозуміла, що NonStopMedia має відбутися, тому що він не повинен зупинятися.

— Що тобі дала участь у фестивалі?

А.: Найважливіше – він дав мені нові контакти з Харківською муніципальною галереєю, членами журі. А друге – звичайно ж, він дав знання. Тому що будь-яка комунікація із досвідченими кураторами і художниками – це величезний бонус, який дуже сильно впливає на розвиток тебе як художника.

Н.: Саме тому основна тема і ідея першого фестивалю, яким ми з Антоном займаємося, — створення цих самих зв’язків, створення великої мережі художників і кураторів, людей, які займаються сучасним мистецтвом в Україні. Тому крім програми відкритих заходів, які будуть доступні для всіх харків’ян і гостей міста, буде досить велика закрита програма, для тих фіналістів, які стануть лауреатами NonStopMedia, вони зможуть познайомитися з художниками та кураторами.

— В Україні відбуваються інші заходи у форматі культурного нетворкінгу?

Н.: Вже три роки я працюю над Кураторським інтенсивом – освітньою програмою Муніципальної галереї для молодих кураторів – і в минулому році, коли я була головним організатором цього заходу, я помітила, що найголовніше, що отримують молоді куратори, коли приїжджають до нас – це навіть не ті знання, які дають запрошені лектори, це ті знання, якими вони обмінюються між собою. Наші молоді куратори з різних міст України та з різним бекграундом – вони обмінюються своїми зв’язками, контактами, досвідом, знаннями і створюють щось нове.

— Антон, зараз ти виступаєш в ролі куратора. Чому твій інтерес до проекту NonStopMedia не згас?

А.: Мій інтерес як куратора – спробувати переосмислити цей фестиваль, виходячи з того досвіду, який я отримав як лауреат та учасник паралельної програми. Мені було б цікаво врахувати всі плюси і мінуси цього фестивалю і спробувати його переграти.

 

— Що варто змінити в самому фестивалі?

А.: Нічого кардинально змінюватися не буде, але те, що мені хотілося б підсилити якомога більше – спілкування між учасниками, між учасниками та організаторами фестивалю, членами журі. Тому що виставка та фінальний проект NonStopMedia – це здорово, але набагато важливіше дати зрозуміти молодому художнику, що саме комунікація, обмін інформацією між усіма учасниками процесу набагато важливіша будь-якої виставки і будь-яких грошей, тому що якщо ти не знаходиш однодумців, то на превеликий жаль, тебе система мистецтва випльовує.

— Можливо, ми можемо розкрити ще якісь елементи паралельної програми?

Н.: Так, у цьому році у нас буде художник з Німеччини – він проведе лекцію. Це Philipp Modersohn.

Нашим головним партнером вже став ХПІ, де буде знаходитися основний проект. Більшість івентів відбутимуться в Муніципальній галереї. Відкриття і закриття нам допоможуть проводити наші друзі з «Культури звуку». Дніпровський художник Микита Лиськів представить свої мультиплікаційні роботи і розповість про них. Окремим івентом буде екскурсія обговорення робіт від членів журі.

— Хто в цьому році стане членами журі?

Н.: Незмінним членом журі є Тетяна Тумасьян, засновниця фестивалю і директор Харківської муніципальної галереї. Сергій Братков – художник, у нього дуже цікавий погляд і концептуальне мислення. І ще одним членом журі стане Роман Мінін, який представляє Україну на всіляких культурних форумах і конкурсах.

— Кому ви особисто рекомендували б взяти участь у NonStopMedia?

Н.: Мені здається NonStopMedia корисний для всіх молодих художників. І мова не про вік, а про досвід, тому що фестиваль надає відмінні можливості для художників, які в майбутньому хочуть пройти на премію Пінчука, або МУХи, або будь-які інші конкурси.

А.: Я б порадив подаватися всім. Ті знання й досвід, які дають такі фестивалі – вони цінні, на превеликий жаль, в Україні немає хорошої освіти, яка була б пов’язана з сучасним мистецтвом, і такі майданчики і є подібним утворенням.

 

 

 

NonStopMedia-2018. The main theme of the festival
Nastya Khlestova (Kharkiv), Anton Tkachenko (Kharkiv) about the participation of young artists in the project.

This ninth nonStopMedia will be held in Kharkiv this fall. This year’s main theme will be cultural netvorking. About the valuable participation of young artists, how the project evolved and what will change in the concept of the festival in 2018, we talked with new NonStopMedia curators Nastya Khlestova and Anton Tkachenko.

Certificate:

Nastya Khlestova — curator, art critic, co-founder of the group «VIDSOTOK», coordinator of the Kharkiv Municipal Gallery.

Anton Tkachenko is an artist, curator, co-founder of the group «VIDSOTOK», finalist of NonStopMedia-2014.

— Tell us about the story of the NonStopMedia festival.

H.: The first NonStopMedia Festival was held in 2003, and it was necessary for the city, which is necessary for Ukraine, because there was no other such competition for young artists. It was before the appearance of the Pinchuk Prize or the FLY. Young artists existed, and they did not have a way to show their work. In addition, the festival was necessary in order for young artists from all over the country to show their works. The second NonStopMedia took place in 2004, and it was decided to make a biennial from it. That is why now, in 2018, the Ninth NonStopMedia Festival is held.

— Tell us about the latest NonStopMedia festival that took place in 2016.

H .: The format of the festival has changed throughout its history. Before that, we had one large exhibition ground, to which we will return this year. In preparation for the past festival, we thought about what could be a motivation for our laureates and came to the conclusion that for young artists it is, above all, opportunities in the art environment. Therefore, we have agreed in advance with our friends and colleagues from other cities of Ukraine that they will host an exhibition of one of our finalists.

— Tell us about the role of curator of the festival NonStopMedia.

N.: For a long time NonStopMedia was engaged by Marina Koneva. This year, with Anton Tkachenko, we will be taking part in this project for the first time. Curators are needed to update the idea and for general leadership of the festival. We are engaged in communications with other sites, parallel program, we will be engaged in creation of an exposition. In addition, we are working on the general orientation of the festival.

— Anton, when did you first take part in the festival and in what role?

A.: In 2014, the festival took place in the form of workshops. I represented my project with which I went to the festival — a large silver box that opened from all sides, and a project that we did under the guidance of coaches — he was called «I wanted to do a job about the war, but there was no money to create it» .

H .: It is worth noting that this was 2014, and the theme of the festival was the fault, because then a war began in Ukraine, and whether to hold a festival or not was a rather controversial issue. For a long time in the Municipal Gallery there was a discussion. Originally scheduled for April, but in April, when the military action was only in its infancy, ethics did not allow it to be done. But the festival and gallery team realized that NonStopMedia should happen because it should not stop.

— What did you give to the festival?

A .: Most importantly — he gave me new contacts with the Kharkiv Municipal Gallery, members of the jury. And the second — of course, he gave knowledge. Because any communication with experienced curators and artists is a huge bonus, which greatly affects the development of you as an artist.

H .: That’s why the main theme and idea of ​​the first festival, which we and Anton are engaged in, is the creation of these very connections, the creation of a large network of artists and curators, and people engaged in contemporary art in Ukraine. Therefore, in addition to the program of open events that will be available to all Kharkiv residents and guests of the city, there will be a large enough closed program, for those finalists who will become NonStopMedia winners, they will be able to get acquainted with artists and curators.
— Perhaps we can disclose some other elements of the parallel program?

H .: Yes, this year we will have an artist from Germany — he will lecture. This is Philipp Modersohn.

Our main partner has already become the KPI, where the main project will be located. Most of the events will take place in the Municipal Gallery. Opening and closing will help us to conduct our friends from the «Culture of Sound». Dnipropetrovsk artist Nikita Lysk will present his cartoons and tell them about them. A separate event will be a tour of discussion of works from members of the jury.

— Who will become jury members this year?

H .: The permanent member of the jury is Tatiana Tumasyan, founder of the festival and director of the Kharkiv Municipal Gallery. Sergey Bratkov is an artist, he has a very interesting look and conceptual thinking. And another member of the jury will be Roman Minin, who represents Ukraine at all kinds of cultural forums and contests.

— Who would you personally recommend to participate in NonStopMedia?

H .: I think NonStopMedia is good for all young artists. And it’s not about age, but about experience,